مسابقه طراحی عید قربان تا عید غدیر

موضوع: عید غدیرخم

تکنیک: آزاد

از شما هنرجویان عزیز تقاضا می‌شود تا آثار خود را برای معاونت پرورشی سرکارخانم حاجی‌ئی ارسال بنمایید.