• کادر آموزشی هنرستان روشنگر

سرکار خانم

سرکار خانم

مشاوره دهم
سرکار خانم مریم حاج اسماعیلی

سرکار خانم مریم حاج اسماعیلی

زبان انگلیسی
سرکار خانم میترا خلجیان

سرکار خانم میترا خلجیان

عربی
سرکار خانم محمودی

سرکار خانم محمودی

دین و زندگی 1
سرکار خانم زینب ربیعی

سرکار خانم زینب ربیعی

ریاضی
سرکار خانم نوری

سرکار خانم نوری

ادبیات
سرکار خانم زهرا ذبیحی

سرکار خانم زهرا ذبیحی

شیمی
سرکار خانم فیروزه مکتبی

سرکار خانم فیروزه مکتبی

مناظر و مرایا گرافیک
سرکار خانم سوده مقدم

سرکار خانم سوده مقدم

خوشنویسی
سرکار خانم فیروزه مکتبی

سرکار خانم فیروزه مکتبی

تاریخ هنر ایران گرافیک
سرکار خانم مونا خیرآبادی

سرکار خانم مونا خیرآبادی

عکاسی 1 گرافیک
سرکار خانم فیروزه مکتبی

سرکار خانم فیروزه مکتبی

مبانی هنرهای تجسمی گرافیک
سرکار خانم نازیلا آشوری

سرکار خانم نازیلا آشوری

طراحی 1 گرافیک و معماری
سرکار خانم طاهره سرلک

سرکار خانم طاهره سرلک

ترسیم فنی معماری
سرکار خانم امینه داودنژاد

سرکار خانم امینه داودنژاد

مبانی هنرهای تجسمی معماری
سرکار خانم الهام فتاحی

سرکار خانم الهام فتاحی

مواد و مصالح معماری
سرکار خانم فیروزه مکتبی

سرکار خانم فیروزه مکتبی

بناهای تاریخی معماری
سرکار خانم طاهره سرلک

سرکار خانم طاهره سرلک

نقشه کشی معماری
سرکار خانم زهرا عالمی

سرکار خانم زهرا عالمی

مشاوره یازدهم معماری
سرکار خانم مهسا اسمی خانی

سرکار خانم مهسا اسمی خانی

مشاوره یازدهم گرافیک
سرکار خانم نازیلا آشوری

سرکار خانم نازیلا آشوری

طراحی 2 گرافیک
سرکار خانم مریم بلوکات

سرکار خانم مریم بلوکات

عربی
سرکار خانم طاهره سرلک

سرکار خانم طاهره سرلک

حجم و ماکت سازی معماری
سرکار خانم مریم فتوحی

سرکار خانم مریم فتوحی

ریاضی
سرکار خانم محمودی

سرکار خانم محمودی

دین و زندگی 1
سرکار خانم مریم صبوری

سرکار خانم مریم صبوری

محیط زیست
سرکار خانم مهرنوش سرمدی

سرکار خانم مهرنوش سرمدی

فیزیک
سرکار خانم مریم فیض الهی

سرکار خانم مریم فیض الهی

زبان انگلیسی
سرکار خانم امینه داودنژاد

سرکار خانم امینه داودنژاد

چاپ دستی گرافیک
سرکار خانم هانیه فرجی

سرکار خانم هانیه فرجی

مدیریت تولید گرافیک
سرکار خانم زهرا باقرنژاد

سرکار خانم زهرا باقرنژاد

صفحه آرایی گرافیک
سرکار خانم زهرا باقرنژاد

سرکار خانم زهرا باقرنژاد

خط در گرافیک
سرکار خانم سما شریفی

سرکار خانم سما شریفی

تصویرسازی گرافیک
سرکار خانم مونا خیرآبادی

سرکار خانم مونا خیرآبادی

عکاسی 2
سرکار خانم الهام فتاحی

سرکار خانم الهام فتاحی

عناصر و جزئیات معماری
سرکار خانم

سرکار خانم

فن آوری معماری
سرکار خانم

سرکار خانم

کارگاه نوآوری وخلاقیت
دکتر جعفرقلی

دکتر جعفرقلی

مشاوره
سرکار خانم

سرکار خانم

مشاوره معماری
سرکار خانم مریم نصرتی

سرکار خانم مریم نصرتی

مشاوره گرافیک
استاد کاظمی

استاد کاظمی

زبان انگلیسی
استاد قوامی

استاد قوامی

ریاضی
استاد ابراهیمی

استاد ابراهیمی

فیزیک
سرکار خانم ادهمی

سرکار خانم ادهمی

پشتیبان ادبیات
استاد ذاکری

استاد ذاکری

ادبیات
استاد اکرمی

استاد اکرمی

معارف دوازدهم
سرکار خانم حیاتی

سرکار خانم حیاتی

پشتیبان ریاضی
استاد شفیع زاده

استاد شفیع زاده

شیمی
استاد خلجیان

استاد خلجیان

عربی
استاد موسوی

استاد موسوی

خلاقیت تصویری گرافیک
استاد اجلال

استاد اجلال

موسیقی گرافیک
استاد امرایی

استاد امرایی

نمایش گرافیک
استاد ذاکر

استاد ذاکر

خواص مواد گرافیک
استاد امرایی

استاد امرایی

نمایش گرافیک
سرکار خانم فیروزه مکتبی

سرکار خانم فیروزه مکتبی

تاریخ هنر جهان گرافیک
استاد کریمی

استاد کریمی

کارگاه هنر گرافیک
سرکار خانم الهام فتاحی

سرکار خانم الهام فتاحی

متره و برآورد معماری
طاهره سرلک

طاهره سرلک

اخلاق حرفه ای معماری
استاد کیان

استاد کیان

تخصصی معماری