• کادر اداری هنرستان روشنگر

سرکار خانم بیگدلی آذری

سرکار خانم بیگدلی آذری

مدیریت هنرستان روشنگران
سرکار خانم عالمی

سرکار خانم عالمی

مدیر داخلی
سرکار خانم ناظم زاده

سرکار خانم ناظم زاده

معاونت
سرکار خانم اسمی خانی

سرکار خانم اسمی خانی

معاونت
سرکار خانم محمودی

سرکار خانم محمودی

معاونت پرورشی
سرکار خانم مرادی نیا

سرکار خانم مرادی نیا

معاونت اجرایی
سرکار خانم گلکاران

سرکار خانم گلکاران

مدیریت فناوری اطلاعات
سرکار خانم نصرتی

سرکار خانم نصرتی

مشاور
سرکار خانم بهروزنیا

سرکار خانم بهروزنیا

کمک مشاور
سرکار خانم فیروزیان

سرکار خانم فیروزیان

کمک مشاور